விவசாயி உற்பத்தி செய்யும் விளைப்பொருட்களை அவரே விற்பனை செய்ய முடியுமா!!! eNAM ஒரு பார்வை!!!

Sunday, 24 June 2018

விவசாயமே இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் மிகப் பெரிய தொழிற் களமாக இன்றளவும் இருக்கிறது. இதர பொருளாதாரப் பிரிவுகளில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களைவிட விவசாயம் செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கான வருமானம் என்பது மிகவும் குறைவுதான். அதைப்போல உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த ஏற்றத் தாழ்வு, நிலையற்ற விலையாலும், பருவநிலை மாறுதல்களால் ஏற்படும் மாற்றங்களாளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

Read more...

  © www.uzhavan.com 2013

Back to TOP